Privatumo pranešimas apie įdarbinimą

Duomenų saugumas yra ypač svarbus „H&M“ ir tvarkydami jūsų asmens duomenis norime būti atviri ir skaidrūs.

Dėl šios priežasties mes taikome politiką, numatančią kaip bus tvarkomi ir saugomi jūsų asmens duomenys.

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Bendrovė, į kurią kreipiatės su prašymu įdarbinti, bus jūsų duomenų valdytojas. Lietuvoje tokia bendrovė yra UAB „H&M Hennes & Mauritz“ (H&M).

Kur mes saugome jūsų duomenis?

Jūsų duomenys, kuriuos renkame, yra saugomi Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tačiau jie gali būti perduoti ir į ne EEE šalį ir tvarkomi ne EEE šalyje. Bet koks toks jūsų asmens duomenų perdavimas bus vykdomas pagal taikytinus įstatymus.

Duomenų perdavimo už EEE ribų tikslais, „H&M“ parengs Standartines sutartines sąlygas ir Privatumo apsaugos dokumentą kaip apsaugos priemones, taikomas šalyse, kuriose netaikomas atitinkamas Europos Komisijos sprendimas.

Kas gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi „H&M“ grupėje (norėdami gauti išsamesnės informacijos apie „H&M“ grupei priklausančias įmones, žr. mūsų metinę ataskaitą, kurią galite rasti internete adresu about.hm.com).

Niekada neperduodame, neparduodame jūsų duomenų ir nesikeičiame jūsų duomenimis rinkodaros tikslais su trečiosiomis šalimis, nepriklausančiomis „H&M“ grupei. Duomenys, kurie yra persiunčiami trečiosioms šalims, yra naudojami tik paslaugų jums teikimo tikslais. Sužinosite apie trečiųjų šalių kategorijas skaitydami apie duomenų tvarkymą kiekvienu konkrečiu toliau aprašytu duomenų tvarkymo tikslu.

Kokios yra jūsų teisės?

Teisė susipažinti su duomenimis:

Turite teisę bet kada prašyti informacijos apie savo asmens duomenis, kuriuos turime. Galite susisiekti su „H&M“, kuri jums pateiks jūsų asmens duomenis el. paštu.

Teisė į duomenų perkeliamumą:

Kiekvienu atveju, kai „H&M“ tvarko jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis sutikimo pagrindu arba sutarties pagrindu, turite teisę gauti savo duomenų kopiją susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio nuskaitomu ir sąveikiu formatu, kuri yra perduodama Jums ar kitai šaliai. Pateikiami tik tie asmens duomenys, kuriuos jūs pateikėte mums.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis:

Turite teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra neteisingi ir teisę reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis:

Turite teisę bet kada reikalauti ištrinti bet kokius asmens duomenis, kuriuos tvarko „H&M“, išskyrus šiuos atvejus:

siekiant pasinaudoti teisę į saviraiškos ir informacijos laisvę
siekiant laikytis teisinės prievolės
siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus

Turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu teisėtų interesų pagrindu:

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi „H&M“ teisėtų interesų pagrindu. „H&M“ nebetvarkys asmens duomenų, nebent galėsime įrodyti, kad yra teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas, kuris yra viršesnis už jūsų interesus ir teises arba dėl teisinių reikalavimų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą:

Turite teisę prašyti, kad „H&M“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą esant šioms aplinkybėms:

jei jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui „H&M’“ teisėtais interesais, „H&M“ apribos bet kokį tokių duomenų tvarkymą tol, kol bus patikrinti teisėti interesai.
jei tvirtinate, kad jūsų asmens duomenys yra neteisingi, „H&M“ privalo apriboti bet kokį tokių duomenų tvarkymą iki tol, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas.
jei duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite prieštarauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašyti apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą.
jei „H&M“ nebereikia asmens duomenų, tačiau jums asmens duomenys yra reikalingi tam, kad galėtumėte apginti teisinius reikalavimus

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Į duomenų apsaugą žiūrime labai rimtai, todėl taikome specialų jūsų prašymų, susijusių su pirmiau nurodytomis jūsų teisėmis, nagrinėjimo procesą. Galite atsiųsti savo prašymą vienu iš šių būdų:

Kandidatai, pageidaujantys kreiptis į bendrovę UAB „H&M Hennes & Mauritz“, turėtų siųsti savo prašymą el. paštu GDPRemployLT@hm.com.
Jei jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir turite prieigą prie „ServiceNow“ sistemos, pateikite savo prašymą per Savitarną.
Jei jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir neturite prieigos prie „ServiceNow“ sistemos, atsiųskite savo prašymą el. paštu GDPRemployLT@hm.com

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną tam, kad užtikrintumėme nepertraukiamą atvirą, tikslų ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą. Galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu šiais būdais:

Kandidatai, pageidaujantys kreiptis į bendrovę UAB „H&M Hennes & Mauritz“, turėtų siųsti savo prašymą el. paštu GDPRemployLT@hm.com.
Jei jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir turite prieigą prie „ServiceNow“ sistemos, pateikite savo prašymą per „ServiceNow“ sistemą.
Jei Jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir neturite prieigos prie „ServiceNow“ sistemos, atsiųskite savo prašymą el. paštu GDPRemployLT@hm.com.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai:

Jei manote, kad „H&M“ tvarko jūsų asmens duomenis neteisingai, galite susisiekti su mumis. Taip pat turite teisę pateikti skundą Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Visų ES valstybių narių priežiūros institucijų kontaktiniai duomenys yra nurodyti ES Komisijos tinklalapyje.

Privatumo pranešimo atnaujinimas:

Mums gali reikėti atnaujinti savo Privatumo pranešimą. Informuosime apie bet kokius esminius Privatumo pranešimo pakeitimus, pavyzdžiui, tikslą, kuriuo naudojame jūsų asmens duomenis, Duomenų valdytojo tapatybę arba jūsų teises.

Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkysime jūsų asmens duomenis vykdydami vidinę ir išorinę personalo atranką tam, kad galėtumėme bendrauti su jumis ir įvertinti jūsų profilio atitiktį dabartiniams ir (arba) būsimiems „H&M“ grupės poreikiams. Šis procesas gali apimti atrankinę patikrą, pokalbius, patikrinimus, rekomendacijų patikrinimus ir jūsų informavimą apie naujas pareigas atsižvelgiant į jūsų profilį.

Jei jums bus pasiūlytos pareigos, naudosime jūsų asmens duomenis įdarbinimo dokumentų pasirašymo tikslu.

Taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme jums pateikti naujausią informaciją apie laisvas darbo vietas, artėjančius įvykius ir tyrimus tikslais.[Ellex1]

Kokius duomenis tvarkome?

Tvarkysime asmens duomenis, kuriuos mums pateiksite jūs arba trečioji šalis.

Tvarkysime šių kategorijų duomenis, kai mums pateiksite savo prašymą, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymą arba asmeninį laišką:

kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas ir telefono numeris
gimimo data
buvę darbdaviai ir rekomendacijos
įdarbinimo dokumentai, pavyzdžiui, pastabos apie pokalbius ir patikrinimų rezultatai

„H&M“ neaprašo neskelbtinų asmens duomenų, pavyzdžiui, rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ir filosofiniai įsitikinimai, narystė sąjungose, sveikata arba seksualinė orientacija, taigi, nepateikite šios informacijos savo prašyme.

Kas gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis?

Duomenys, kurie yra persiunčiami trečiosioms šalims, yra naudojami tik pirmiau nurodytais tikslais. Trečiosios šalys apima įdarbinimo agentūras, patikrinimų ir (arba) tyrimų paslaugų teikėjai.

Koks yra teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra grindžiamas jūsų sutikimu, kai pateikiate savo prašymą ir asmens duomenis mūsų įdarbinimo sistemoje.

Jei pateikiate prašymą nesinaudodami įdarbinimo sistema, jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra grindžiamas „H&M“ teisėtais interesais.

Taip pat tvarkome asmens duomenis pretenzijų dėl diskriminacijos nagrinėjimo tikslais, „H&M“ teisėtų interesų pagrindu.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Saugosime jūsų duomenis trejus metus nuo dienos, kai duomenys buvo paskutinį kartą nagrinėjami mūsų įdarbinimo proceso metu arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Jūsų teisė atšaukti savo sutikimą:

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jums tai padarius, „H&M“ negalės tęsti įdarbinimo proceso, kuris yra grindžiamas Jūsų sutikimu.

Savo sutikimą galite atšaukti šiais būdais:

Kandidatai, pageidaujantys kreiptis į bendrovę UAB „H&M Hennes & Mauritz“, turėtų siųsti savo prašymą el. paštu: GDPRemployLT@hm.com.
Jei jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir turite prieigą prie „ServiceNow“ sistemos, pateikite savo prašymą per „SelfService“ sistemą.
Jei jūs jau dirbate bendrovėje „H&M“ ir neturite prieigos prie „ServiceNow“ sistemos, atsiųskite savo prašymą el. paštu GDPRemployLT@hm.com.

Pažymėtina, kad „H&M“ gali turėti saugoti jūsų asmens duomenis dvejus metus pretenzijų dėl diskriminacijos nagrinėjimo tikslais.

Such additional contacting of the candidate may only be performed if he /she provides consent.