Dataskyddsmeddelande

Dataskydd är en viktig fråga för H&M och vi vill vara öppna och transparenta när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Det här dokumentet beskriver hur dina personuppgifter behandlas och skyddas i rekryteringsprocessen.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Det företag som du söker jobb hos är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. I Sverige kan det vara antingen H & M Hennes & Mauritz GBC AB eller H & M Hennes & Mauritz Sverige AB (“H&M”).

Var lagrar vi dina uppgifter?

De data vi samlar in från dig lagras inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”), men kan även överföras till och behandlas i länder utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag.

Vid överföring utanför EES använder H&M EU:s standardavtalsklausuler och Privacy Shield-avtalet som ett skydd mot länder som enligt EU-kommissionen inte erbjuder ett fullgott dataskydd.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan spridas inom H&M-gruppen (mer information om företagen i H&M-gruppen finns i vår årsrapport, som du hittar på about.hm.com).

Vi delar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför H&M-gruppen. Uppgifter som delas med tredje part används endast för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Du kan se vilka kategorier av tredje part som är aktuella under respektive process nedan.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan kontakta H&M som sedan lämnar ut dina personuppgifter per rekommenderat brev.

Dataportabilitet:

När H&M behandlar dina personuppgifter med automatiska metoder baserat på ditt samtycke eller baserat på en överenskommelse har du rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt format överförda till dig eller en annan part. Detta avser endast de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas till om de är felaktiga och detta omfattar även rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst få alla personuppgifter som behandlas av H&M raderade, med undantag för följande situationer:

när användningen omfattas av yttrande- och informationsfriheten
för att uppfylla en rättslig förpliktelse
för att ställa, driva eller bemöta rättsanspråk

Rätt att göra invändningar:

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserad på H&M:s berättigade intresse. H&M fortsätter inte behandla personuppgifterna såvida vi inte kan bevisa att vi har en rättslig grund för behandlingen som går före ditt intresse och dina rättigheter eller om behandlingen görs på grund av ett rättsanspråk.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har rätt att begära att H&M begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

Om du misstycker till behandling baserad på H&M:s berättigade intresse ska H&M begränsa all behandling av sådana uppgifter i väntan på att ett sådant berättigat intresse kan styrkas.
Om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga måste H&M begränsa all behandling av sådana uppgifter i väntan på att personuppgifternas korrekthet kan kontrolleras.
Om behandlingen är olaglig kan du invända mot att personuppgifterna raderas och i stället begära att användningen av dina personuppgifter begränsas.
Om H&M inte längre behöver personuppgifterna men lagringen är nödvändig för att du ska kunna bemöta ett rättsanspråk.

Hur kan du åberopa dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på största allvar och har därför en dedikerad process för att hantera förfrågningar relaterade till dina rättigheter enligt ovan. Du kan skicka in din förfrågan på följande sätt:

Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz GBC AB, skicka en förfrågan per e-post till GDPRemployHO@hm.com.
Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz Sverige AB, skicka en förfrågan per e-post till: GDPRemploySE@hm.com.
Om du redan är anställd på H&M och har tillgång till ServiceNow, använd SelfService för att skicka en förfrågan.

Personuppgiftsansvarig:

Vi har utsett en personuppgiftsansvarig för att säkerställa att vi alltid behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige på följande sätt:

Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz GBC AB, kontakta GDPRemployHO@hm.com.
Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz Sverige AB, kontakta GDPRemploySE@hm.com.
Om du redan är anställd på H&M och har tillgång till ServiceNow, använd SelfService för att skicka en förfrågan.

Rätten att klaga till en dataskyddsmyndighet:

Om du anser att H&M behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, i Sverige är detta Datainspektionen.

Uppdateringar i vårt dataskyddsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt dataskyddsmeddelande. Vi informerar om viktiga ändringar i dataskyddsmeddelandet, till exempel när det gäller för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter, vem som är dataskyddsansvarig och dina rättigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hanteringen av intern och extern rekrytering för att kommunicera med dig och bedöma din profil utifrån aktuella och/eller framtida rekryteringsbehov inom H&M-gruppen. Processen kan omfatta urval, intervjuer, tester, referenskontroller och information till dig om nya lediga tjänster baserat på din profil.

Om du blir erbjuden en tjänst använder vi också dina personuppgifter i samband med att anställningsavtalet ska skrivas under.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att hålla dig uppdaterad om lediga jobb och kommande event samt till undersökningar.

Vilka slags uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas in till oss av antingen dig själv eller tredje part.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter när du skickar in din ansökan, till exempel cv och ett personligt brev, till oss:

kontaktuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
födelsedatum
tidigare arbetsgivare och referenser
rekryteringsdokumentation, till exempel intervjuanteckningar och testresultat

H&M begär inte att du lämnar ut känsliga personuppgifter, till exempel rörande etniskt ursprung, politisk åskådning, trosuppfattning eller filosofisk övertygelse, fackmedlemskap, hälsa eller sexuell läggning, så vi ber dig att inte inkludera sådana uppgifter i din ansökan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som delas med tredje part används endast för de ändamål som nämns ovan. Till tredje part räknas bland annat rekryteringsföretag, test- och/eller undersökningsleverantörer.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke när du registrerar din ansökan och dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem.

Om du har lämnat in en ansökan utanför vårt rekryteringssystem är behandlingen av dina personuppgifter baserad på H&M:s berättigade intresse.

Vidare lagrar vi personuppgifter för att hantera anmälningar om diskriminering, baserat på H&M:s berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i tre år från den dag då uppgifterna senast behandlats som en del i vår rekryteringsprocess, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Om du gör det kan H&M inte gå vidare med rekryteringsprocessen som är baserad på ditt samtycke.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke på följande sätt:

Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz GBC AB, skicka en förfrågan per e-post till GDPRemployHO@hm.com.
Har du sökt en tjänst inom H & M Hennes & Mauritz Sverige AB, skicka en förfrågan per e-post till: GDPRemploySE@hm.com.
Om du redan är anställd på H&M och har tillgång till ServiceNow – använd SelfService för att skicka en förfrågan.

Observera att H&M kan behöva spara dina personuppgifter i två år för att kunna hantera anmälningar om diskriminering.