Privacyverklaring werknemers

H&M draagt de bescherming van de persoonsgegevens erg hoog in het vaandel en wij willen graag open en transparant zijn over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.
Daarom hebben wij een beleid dat bepaalt hoe jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd zullen worden.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle werknemers en interne consultanten, alsook familieleden. Wanneer je aan H&M informatie verschaft in verband met jouw familieleden ben jij verantwoordelijk om deze informatie door te geven.
Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Het bedrijf, H & M HENNES & MAURITZ BELGIE NV (“H&M”), PRINSENSTRAAT 8-10 1000 BRUSSEL, is verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens conform de toepasbare wet op de Bescherming van de persoonsgegevens.
Waar slaan we jouw gegevens op?
De gegevens die we over jou inzamelen, worden bewaard in de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook doorgegeven worden aan en verwerkt worden in een land buiten de EER. Wanneer jouw persoonsgegevens worden overgedragen, gebeurt dit conform de toepasbare wetten.
Bij een overdracht naar een land buiten de EER, respecteert H&M de standaard contractuele clausules en het Privacy Shield als voorzorgsmaatregel voor landen zonder beslissing van de Europese Commissie inzake bekwaamheid.
Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens kunnen gedeeld worden binnen de H&M Groep (details over de bedrijven die deel uitmaken van de H&M Groep kan je vinden in ons jaarverslag dat beschikbaar is op about.hm.com).
We zullen jouw gegevens nooit doorgeven, verkopen of ruilen met derden buiten de H&M Groep voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd naar derden worden uitsluitend gebruikt om jou onze diensten te verlenen. Welke categorieën derden dit betreft, kan je zien onder elke specifieke verwerking hieronder.
Welke rechten heb jij?
Recht op toegang:
Je hebt steeds het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jou bezitten. Je kan contact opnemen met H&M die je jouw persoonsgegevens zal bezorgen via e-mail en fysieke brieven.
Recht op overdraagbaarheid:
Telkens wanneer H&M jouw persoonsgegevens verwerkt op een geautomatiseerde manier en met jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te ontvangen van jouw gegevens in een gestructureerd, veelvoorkomend en op een computer-leesbaar formaat dat aan jou wordt overgemaakt of aan een andere partij. Dit omvat uitsluitend de persoonsgegevens die jij aan ons hebt bezorgd.
Recht op rechtzetting:
Je hebt het recht om een rechtzetting te vragen van jouw persoonsgegevens als die niet correct zijn, en je hebt daarbij ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te doen vervolledigen.
Recht op schrapping:
Je hebt het recht om eender welke persoonsgegevens die door H&M werden verwerkt te laten schrappen, tenzij in de volgende situaties:
• om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen
• om een wettelijke verplichting na te leven
• voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van een gerechtelijke vordering
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens als dat op basis van het gerechtvaardigd belang van H&M is. H&M zal jouw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er een gegronde reden is voor de verwerking die jouw belangen en rechten overstijgt of omwille van een gerechtelijke vordering.
Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat H&M de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt in de volgende omstandigheden:
• als je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van H&M, dan zal H&M elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
• als je aangeeft dat je persoonsgegevens niet correct zijn, dan moet H&M elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting dat de juistheid van de persoonsgegevens nagekeken wordt.
• als de verwerking onwettig is, dan kan jij je verzetten tegen het verwijderen van persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking eisen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
• wanneer H&M de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar het voor jou vereist is voor het verweren van gerechtelijke vorderingen.
Hoe kan jij jouw rechten doen gelden?
We nemen de bescherming van gegevens heel ernstig en daarom doen we jou een verzoek indienen inzake jouw hierboven vermelde rechten. Je kan je verzoek op de volgende manieren insturen:
• Huidige personeelsleden en consultants in BELUX – e-mail je verzoek naar: GDPRemployBELU@hm.com.
• Voormalige personeelsleden en consultants, kandidaten/sollicitanten, personeelsleden in verlof of geoorloofde afwezigheid – email je verzoek naar: GDPRemployBELU@hm.com.
 

Functionaris voor Gegevensbescherming:
We hebben een Data Protection Officer of Functionaris voor Gegevensbescherming om te verzekeren dat we jouw persoonsgegevens continu verwerken op een open, nauwkeurige en wettelijke manier. Je kan contact opnemen met onze Data Protection Officer via:
• Huidige personeelsleden en consultants in BELUX – e-mail je verzoek naar: GDPRemployBELU@hm.com.
• Voormalige personeelsleden en consultants, kandidaten/sollicitanten, personeelsleden in verlof of geoorloofde afwezigheid – email je verzoek naar: GDPRemployBELU@hm.com.
Recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit:
Ben je van mening dat H&M jouw persoonsgegevens op een niet-correcte manier verwerkt, dan kan je ons contacteren. Voldoet het antwoord niet aan je verwachtingen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit.
Updates van ons Privacy Beleid:
Het kan nodig zijn dat wij ons Privacy Beleid updaten. We zullen je op de hoogte brengen van elke wezenlijke wijziging aan het Privacy Beleid, bijvoorbeeld met welk doel wij jouw persoonsgegevens gebruiken, de identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke of jouw rechten.
AANWERVING
Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens?
We zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken om met jou te communiceren en jouw profiel te evalueren in verband met huidige en/of toekomstige noden voor aanwerving binnen de H&M Groep. Deze verwerking kan screening, interviews, tests, het controleren van referenties inhouden, alsook jou informeren over nieuwe jobs, op basis van jouw profiel inhouden.
Ook wanneer jou een job aangeboden wordt, zullen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om tewerkstellingsdocumenten te ondertekenen.
Het zou ook kunnen dat we jouw persoonlijke gegevens verwerken om je op de hoogte te houden van toekomstige beschikbare jobs en aanstaande evenementen en voor enquêtes.
Welk type gegevens verwerken wij?
We zullen de persoonlijke gegevens verwerken die ons worden bezorgd door jou of door een derde partij.
We zullen de volgende categorieën verwerken wanneer jij ons jouw sollicitatie instuurt, zoals een CV en persoonlijke brief:
• contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
• geboortedatum
• voormalige werkgevers en referenties
• documentatie bij de aanwerving, zoals aantekeningen bij de gesprekken en resultaten op tests
H&M vraagt geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals etnische origine of ras, politieke meningen, geloofs- of filosofische overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid, dus vermeld deze informatie alsjeblieft niet op jouw sollicitatie of tijdens je sollicitatiegesprek.
Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?
Gegevens die worden doorgestuurd naar derde partijen worden uitsluitend gebruikt voor de bovenvermelde doeleinden. Derde partijen kunnen aanwervingsbureaus zijn, of leveranciers van tests en/of enquêtes.
Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens?
De wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer jij jouw sollicitatie en persoonlijke gegevens indient.
Heb je gesolliciteerd buiten ons rekruteringssysteem, dan is de verwerking van jouw persoonlijke gegevens gebaseerd op het rechtmatig belang van H&M.
Voorts kunnen we persoonsgegevens verwerken om discriminatie claims te behandelen, dit gebaseerd op het rechtmatig belang van H&M.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens tot 18 maanden na de datum waarop de gegevens voor het laatst werden verwerkt in ons rekruteringsproces of totdat jij jouw toestemming intrekt.
Jouw recht om je toestemming in te trekken:
Je hebt het recht om jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken.
Wanneer je dit doet, is H&M niet langer in staat om verder te gaan in het rekruteringsproces, dat gebaseerd is op jouw toestemming.
Je kan je toestemming intrekken op de volgende manieren:
• Verwijder uw account op carreer at H&M (http://career.hm.com/)
• Of email je verzoek naar GDPRemployBELU@hm.com ;