Privātuma paziņojums par personāla atlases procesu

Datu privātums H&M ir ļoti svarīgs, mēs vēlamies būt atvērti un caurskatāmi it visā, kas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi.

Tādēļ esam izveidojuši politiku, kas nosaka to, kā nodrošinām jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu datu pārzinis būs uzņēmums, kurā piesakāties darbam. Latvijā tas ir H & M Hennes & Mauritz SIA.

Kur mēs jūsu datus glabājam?

Dati, ko no jums saņemam, tiek glabāti Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”) teritorijā, bet ir iespējama arī to pārnešana un apstrāde ārpus EEZ esošā valstī. Jebkura šāda datu pārnešana tiks veikta saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

H&M, datus pārnesot ārpus EEZ, valstīs, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, aizsardzības nolūkā izmantos Līguma standartklauzulas un Privātuma vairogu.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem?

Jūsu dati var tikt koplietoti H&M grupas ietvaros (detalizētu informāciju par H&M grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem lūdzam skatīt mūsu gada pārskatā, kas pieejams about.hm.com).

Mēs nenododam jūsu datus, nepārdodam tos un neveicam to maiņas darījumus tirgvedības vajadzībām ar ārpus H&M grupas esošām trešajām pusēm. Trešajām pusēm pārsūtītie dati tiek izmantoti tikai ar nolūku jums nodrošināt mūsu pakalpojumus. Par katrā atsevišķā darbībā iesaistīto trešo pušu kategorijām uzzināsiet tālāk.

Kādas ir jūsu tiesības?

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem. Varat sazināties ar H&M, kas jūsu personas datus jums sniegs ar e-pasta starpniecību.

Datu pārnesamības tiesības

Kad vien uz jūsu piekrišanas vai vienošanās pamata H&M automātiskiem līdzekļiem apstrādā jūsu personas datus, jums ir tiesības strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā veidā saņemt jūsu datu kopiju, kas tiek nosūtīta jums vai citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, ko esat mums iesniedzis.

Datu izlabošanas tiesības

Ja jūsu personas dati nav pareizi, jums ir tiesības pieprasīt to izlabošanu, tai skaitā tiesības precizēt nepilnīgus personas datus.

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Jums ir tiesības jebkurā laikā dzēst jebkādus H&M apstrādātos personas datus, izņemot šādus gadījumus:

ja tie nepieciešami, lai izmantotu ar vārda un informācijas brīvības tiesības;
ja tie nepieciešami, lai izpildītu likumīgās saistības;
ja tie nepieciešami, lai konstatētu, realizētu tiesībpamatotus prasījumus un aizstāvētos pret tādiem.

Tiesības iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz H&M likumīgajām interesēm. H&M neturpinās jūsu personas datu apstrādi, ja vien nespēs sniegt likumīgu pamatojumu šādai apstrādei, kas prevalē pār jūsu interesēm un tiesībām, vai arī tiesībpamatotu prasību gadījumā.

Ierobežošanas tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt H&M ierobežot jūsu personas datu apstrādi šādos gadījumos:

ja jūs iebilstat pret uz apstrādes pamata esošajām H&M likumīgajām interesēm, H&M jāierobežo jebkāda šādu datu apstrāde, kamēr tiek gaidīts likumīgo interešu apstiprinājums;
ja jūs iesniedzat paziņojumu, ka jūsu personas dati ir nekorekti, H&M jāierobežo jebkāda šādu datu apstrāde, kamēr tiek gaidīts personas datu pareizības apstiprinājums;
ja apstrāde ir pretlikumīga, varat iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasīt jūsu personas datu lietošanas ierobežošanu;
ja H&M vairs nav nepieciešami šie personas dati, bet tie jums ir nepieciešami, lai aizstāvētu tiesībpamatotus prasījumus.

Kā varat īstenot savas tiesības?

Mēs datu aizsardzību uztveram ļoti nopietni tādēļ esam izveidojuši īpašu procesu ar iepriekš aprakstītajām tiesībām saistīto jūsu pieprasījumu apstrādei. Savus pieprasījumu varat nosūtīt šādi:

kandidāti, kuri piesakās H & M Hennes & Mauritz SIA, lūdzam savus pieprasījumus sūtīt uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com;
ja jūs jau strādājat H&M un jums ir piekļuve ServiceNow, lūdzam pieprasījumu iesniegt, izmantojot SelfService iespēju;
ja jūs jau strādājat H&M un jums nav piekļuve ServiceNow, lūdzam pieprasījumu iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com.

Datu aizsardzības speciālists

Lai nodrošinātu, ka jūsu dati nepārtraukti tiek apstrādāti caurskatāmā, precīzā un likumīgā veidā, esam norīkojuši Datu aizsardzības speciālistu. Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu varat sazināties šādi:

kandidātus, kuri piesakās H & M Hennes & Mauritz SIA, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com;
ja jūs jau strādājat H&M un jums ir piekļuve ServiceNow, pieprasījumu iesniedziet, izmantojot SelfService iespēju;
ja jūs jau strādājat H&M un jums nav piekļuve ServiceNow, lūdzam pieprasījumu iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja uzskatāt, ka H&M jūsu personas datus apstrādā neatbilstošā veidā, varat sazināties ar mums. Tāpat jums ir tiesības ar sūdzību vērsties uzraudzības iestādē. Visu ES dalībvalstu uzraudzības iestāžu kontaktinformācija ir sniegta Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Mūsu privātuma paziņojuma atjaunināšana

Mums var būt nepieciešams atjaunināt mūsu Privātuma paziņojumu. Mēs informēsim par jebkādām būtiskām izmaiņām Privātuma paziņojumā, piemēram, attiecībā uz iemeslu, kāpēc mēs izmantojam jūsu personas datus, Pārziņa identitāti vai jūsu tiesībām.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādāsim, veicot iekšējo un ārējo darbinieku atlasi, lai sazinātos ar jums un novērtētu jūsu profila atbilstību esošajām un/vai nākotnes personāla atlases vajadzībām H&M grupā. Šis process var ietvert sijāšanu, pārrunas, testus, rekomendāciju pārbaudes un jūsu informēšanu par pieejamajiem jūsu profilam atbilstošajiem amatiem.

Ja jums tiks piedāvāts amats, mēs jūsu personas datus izmantosim arī ar nodarbinātību saistīto dokumentu sagatavošanai.

Jūsu personas datus varam arī apstrādāt, lai nodrošinātu jums jaunāko informāciju par vakancēm un gaidāmajiem notikumiem un aptaujām. Nepieciešamības gadījumā jums lūgsim jūsu piekrišanu jūsu personas datu šādai izmantošanai.

Kāda veida datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādāsim tos personas datus, ko sniedzāt personīgi vai ko sniegusi trešā puse.

Kad jūs mums iesniegsiet savu pieteikumu, piemēram, CV un pavadvēstuli, mēs apstrādāsim šādu kategoriju datus:

kontaktinformācija, tai skaitā vārds, e-pasta adrese, pasta adrese un tālruņa numurs;
dzimšanas datums;
bijušie darba devēji un rekomendācijas;
atlases dokumentācija — pārrunu laikā veiktās piezīmes un testu rezultāti.

H&M neprasa sniegt sensitīvus datus, piemēram, informāciju par rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju, tāpēc lūdzam šādu informāciju savā pieteikumā nenorādīt.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem?

Trešajām pusēm pārsūtītie dati tiek izmantoti tikai iepriekš norādītajiem mērķiem. Trešās puses ir personāla atlases aģentūras, testu un/vai aptauju pakalpojumu sniedzēji.

Kāds ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums?

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz jūsu piekrišanu, ko dodat, iesniedzot savu pieteikumu un personas datus mūsu personāla atlases sistēmā.

Ja esat pieteikušies, neizmantojot mūsu personāla atlases sistēmu, jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz H&M likumīgajām interesēm.

Turpmāk, pamatojoties uz H&M likumīgajām interesēm, personas datus glabāsim, lai apstrādātu ar diskrimināciju saistītas pretenzijas.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Jūsu datus glabāsim divus gadus pēc brīža, kad šie datus pēdējo reizi tika izmantoti mūsu personāla atlases procesā, vai līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.

Jūsu tiesības atsaukt savu piekrišanu

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu veikt jūsu personas datu apstrādi.

Jums to izdarot, H&M nevarēs turpināt jūsu pieņemšanas darbā procesu, kam nepieciešama jūsu piekrišana.

Savu piekrišanu varat atsaukt šādi:

kandidātiem, kuri piesakās H & M Hennes & Mauritz SIA, savi pieprasījumi jāsūta uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com;
ja jūs jau strādājat H&M un jums ir piekļuve ServiceNow, pieprasījumu iesniedziet, izmantojot SelfService iespēju;
ja jūs jau strādājat H&M un jums nav piekļuve ServiceNow, lūdzam pieprasījumu iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi GDPRemployLV@hm.com.

Lūdzam ņemt vērā, ka H&M var būt nepieciešamība jūsu personas datus uzglabāt divus gadus, lai reaģētu uz ar diskrimināciju saistītām pretenzijām.