Ochrana osobních údajů při náboru do zaměstnání

 

Ochrana osobních údajů má pro společnost H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o., IČ: 26755475, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 11000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 91646 (dále jen „Společnost“ dále jen „ H & M“) velký význam a chceme být otevření a transparentní při zpracování vašich osobních údajů. Veškeré další informace naleznete v dokumentu nazvaném INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ SPOLEČNOSTI H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o, dostupném na vnitřní adrese SIP.

Proto máme zásady, které stanoví, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Společnost, u které se ucházíte o práci, bude správcem vašich dat.

Kde ukládáme údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uloženy v rámci Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), ale mohou být také převedeny a zpracovány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový převod vašich osobních údajů bude proveden v souladu s platnými zákony.

U převodů mimo EHP bude společnost H&M používat standardní smluvní doložky a ochranu údajů jako záruky pro země bez přiměřeného rozhodnutí Evropské komise.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše data mohou být sdílena v rámci H&M Group (podrobnosti o společnostech H&M Group naleznete v naší výroční zprávě, která se nachází na adrese www.hm.com).

Nikdy nepředáváme, neprodáváme ani nepropagujeme Vaše údaje pro marketingové účely třetím osobám mimo H&M Group. Údaje, které jsou předávány třetím stranám, se používají pouze k poskytnutí našich služeb. Kategorie třetích stran jsou uvedeny níže.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o osobních údajích, které máme k dispozici. Můžete kontaktovat společnost H&M, která vám poskytne vaše osobní údaje prostřednictvím e-mailu.

Právo na přenositelnost:

Vždy, když společnost H&M zpracovává vaše osobní údaje automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo pro sebe nebo jiné strany pořídit kopii vašich dat v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. To zahrnuje pouze osobní údaje, které jste nám zaslali.

Právo na nápravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo vymazat:

Máte právo kdykoli vymazat veškerá osobní data zpracovávaná společností H&M, s výjimkou následujících situací

·         pro výkon práva na svobodu projevu a informace

·         dodržení zákonné povinnosti

·         pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků

Vaše právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu:

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou založeny na oprávněném zájmu společnosti H&M. Společnost H&M nebude nadále zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat legitimní důvody pro proces, který má vliv na vaše zájmy a práva nebo na právní nároky.

Právo na omezení:

Máte právo požadovat, aby společnost H&M omezila proces vašich osobních údajů za následujících okolností:

·         pokud máte námitky proti oprávněnému zájmu společnosti H&M založené na zpracování, společnost H&M omezí veškeré zpracování takových údajů až do ověření oprávněného zájmu.

·         pokud prohlašujete, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, společnost H&M musí omezit veškeré zpracování takových údajů, dokud nebude ověřena přesnost osobních údajů.

·         pokud je zpracování nezákonné, můžete se postavit proti vymazání osobních údajů a místo toho požádat o omezení používání vašich osobních údajů

·         pokud společnost H&M již nepotřebuje osobní údaje, ale je nutné, abyste učinili obhajobu právních nároků.

Jak můžete uplatnit vaše práva?

Velmi vážně bráníme ochranu údajů, a proto máme k dispozici speciální proces, který se zabývá vašimi požadavky v souvislosti s vašimi právy uvedenými výše. Váš požadavek můžete odeslat následujícími způsoby:

·         Kandidáti, kteří se ucházejí o práci ve společnosti H&M, pošlete e-mail na adresu GDPRemployCZ@hm.com s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer)

 

 

 

 

Pověřenec pro ochranu údajů:

Zřídili jsme pověřence pro ochranu údajů, abychom zajistili, že vaše osobní údaje neustále zpracováváme otevřeným, přesným a legálním způsobem. Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat:

·         Kandidáti, kteří se ucházejí o práci ve společnosti H&M, pošlete e-mail na adresu GDPRemployCZ@hm.com s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer)

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu:

Pokud se domníváte, že společnost H&M zpracuje vaše osobní údaje nesprávným způsobem, můžete nás kontaktovat. Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Aktualizace našeho oznámení o ochraně osobních údajů:

Možná bude nutné aktualizovat naše oznámení o ochraně osobních údajů. Budeme sdělovat veškeré podstatné změny oznámení o ochraně osobních údajů, například důvod, proč používáme vaše osobní údaje, identitu správce nebo vaše práva.

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme při správě interních a externích náborů, abychom s vámi komunikovali a vyhodnotili Váš profil na současné a / nebo pro  budoucí potřeby náboru v rámci H&M Group. Tento proces může zahrnovat screening, rozhovory, testy, kontroly referencí a informování o nových pozicích založených na vašem profilu.

Pokud vám bude nabídnutá pozice, použijeme také vaše osobní údaje pro účely podpisu pracovních dokumentů.

Můžeme také zpracovat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o pracovních příležitostech a nadcházejících událostech a průzkumech.

 

Jaký typ dat zpracováváme?

Budeme zpracovávat osobní údaje, které nám předkládáte buď sám, nebo od třetích osob, nejčastěji od dodavatelů Společnosti poskytujících Společnosti služby v oblasti náboru zaměstnanců (zejména personálních agentur). Vaše osobní údaje můžeme dále získávat např. od Vašeho předchozího zaměstnavatele, pokud je uveden jako reference ve Vašem životopise, nebo ze sociálních médií, pokud na nich máte pracovní profil (např. LinkedIn).

 

 

Budeme zpracovávat následující kategorie, když nám odešlete svou žádost, například životopis a osobní dopis:

·         kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo

·         datum narození

·         bývalí zaměstnavatelé a reference

·         náborovou dokumentaci jako jsou poznámky k rozhovoru a výsledky testů

Společnost H&M nepožaduje citlivé osobní údaje, například rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových skupinách, zdravotní stav s výjimkou případů, kdy je pro danou pozici určitý zdravotní stav dán věcnou povahou práce nebo sexuální orientaci, proto prosím tyto informace neuvádějte do své žádosti.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje předávané třetím stranám se používají pouze pro výše uvedené účely. Mezi třetí strany patří náborové agentury, poskytovatelé testů a / nebo průzkumů.

Jaký je právní základ pro proces vašich osobních údajů?

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je založen na vašem souhlasu, když odešlete žádost a osobní údaje do našeho systému náboru.

Pokud jste se ucházeli mimo náš náborový systém, zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti H&M.

Dále uchováváme osobní údaje, abychom mohli zpracovávat tvrzení o diskriminaci na základě oprávněného zájmu společnosti H&M.

Jak dlouho ukládáme data?

V případě náboru nových uchazečů osobní data uchováváme dobu vyhodnocování úspěchu uchazeče o zaměstnání na vybranou pozici. V případě zařazení do Databáze uchazečů o zaměstnání zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 měsíců po ukončení výběrového řízení na dotčenou pracovní pozici, nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Vaše právo odvolat svůj souhlas:

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud tak učiníte, společnost H&M nebude moci pokračovat v náborovém procesu, který je založen na vašem souhlasu.

Váš souhlas můžete stáhnout následujícím způsobem:

·         Kandidáti, kteří se ucházejí o práci ve společnosti H&M, pošlete e-mail na adresu GDPRemployCZ@hm.com s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer)